วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านธุรกิจรับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ในภูมิภาค
We will do our business to meet global standard with integrity and ethical

Scafftag Innovation Service

Established in 2009, Scafftag Innovation Service Co., Ltd. has steadily grown and expanded both its scope of operations and the geographical area in which we now provide our services. Currently trading as a 'limited company', the majority of projects being undertaken are located within the Eastern area of Thailand. Primarily, the company operates as a traditional scaffolding contractor (supply, hire, erection & dismantling) with all materials owned by the business and all labour provided by our directly employed operatives.
Scafftag Innovation Service Co., Ltd has been the standard by which others are measured when it comes to scaffolding and related access products and service. We have provided in the Map Ta Phut Industry 's top contracting organizations with superior access and products whenever needed. We have designed, manufactured and erected the very best access and solutions for satisfied customers that have come to depend on the Scafftag Innovation Service Co., Ltd.
Our commitment to excellence is found in every product and service we provide. When your next scaffold service demands the very best, there's only one name to remember: “Scafftag Innovation Service Co., Ltd.”
Our services cover a wide range of work types including major construction projects, factory & plant maintenance, council owned buildings renewal & maintenance. The company is able to professionally handle any project however large or small
After achieving of scaffolding service, we expands into the Industrial Cleaning by investing in High-pressure and Vacuum Suction pump units and with competence of Marketing and Operation team who has more than 10 years experience in Industrial cleaning. Thus, we are confident with our quality of service under quality management system certified ISO9001:2008 by AJA

พันธกิจ (Mission)

เรายึดมั่นในความเป็นสากล เราให้บริการในทุกพื้นที่ทุกประเภทงาน เราเสนอราคาตามความเป็นจริง และสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้าง นั่นคือหลักที่เรายึดถือปฏิบัติเสมอมา ราคาอาจจะราคาสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในแต่ละโครงการมีขั้นตอนและลักษณะงานยากง่ายแตกต่างกันไป
Scafftag Innovation Service Co., Ltd. is one of the leading service companies, covering maintenance and industrial cleaning service both government and private sectors with quality missions as following: 1. Continuously offer services to meet customer requirement and satisfaction 2. Realizing and concerning to all safety to employee and environmental 3. Continuously develop and improve employee competency to reflect efficient services, encouraging all employee to commit the 4 quality cultures such as caring, creativity, credibility, and courage) Management Quality Certified 9001:2008

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ISO 9001 : 2008

"เราใส่ใจในบริการนั่งร้านอย่างมืออาชีพ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด"

ความปลอดภัย(Safety Policy)

การให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัย ในการทำงานนั้นก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆ จะมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้เข้าไปดำเนินการ ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เจ้าของงานและผู้รับเหมาหลัก นึกถึงความต้องการ และข้อตกลงที่กำหนดด้านความปลอดภัยการอบรมซึ่งเราได้มีการอบรมทั้งในส่วนของพนักงานที่เข้าไปดำเนินการในส่วนงานต่างๆ การแต่งกาย การใช้เข็มขัดกันตก การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเน้นเรื่องของข้อกำหนดพิเศษ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของเจ้าของงานและผู้ว่าจ้าง

Innovative Technologies

Scafftag Innovation Service Co., Ltd. works with international high-pressure equipment to cover all kind of industrial cleaning work at any work scale, engineering design equipment under the most powerful manufacturing in Germany under brand HAMMELMANN and URACA to ensure all customer our cleaning service performance
Scafftag Innovation Service Co., Ltd. has steadily grown and expanded both its scope of operations and the geographical area in which we now provide our services. Currently trading as a 'limited company', the majority of projects that are undertaken are located within the Eastern area of Thailand. Primarily, the company operates as a traditional scaf folding contractor (supply, hire, erection & dismantling)with all materials owned by the business and all labour provided by our directly employed operatives.

Our Certificate & Standard

"ISO 9001:2008"
"British Standard BS 1139"
"British Standard EN 74"
"TIS/OHSAS 18001"
"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร"
"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน"
"Scaffolding Inspector"

Certificate